اطلاعیه مهم :

برای بهبود کیفیت خدمات موبایل مرکزی

کلیه فعالیت سایت دیجی فرست متعلق به موبایل مرکزی به سایت mobilemarkazi.org انتقال پیدا کرد

کاربران میتوانند با همان نام کاربری و رمز عبور قبلی در وبسایت جدید موبایل مرکزی وارد شوند.

مشتری عزیز

ادامه فعالیت دیجی فرست متوقف شده است

با همان نام کاربری و رمز عبور دیجی فرست خود

به وبسایت موبایل مرکزی وارد شوید.

موبایل مرکزی

mobilemarkazi.org